Kuvia ja tarinoita Hassin talosta ja kylästä

LUKUALLE Akateemikko Ku staa Vilkunan pojanpoika Ja nne Vilkuna, arkeologi, museologia n professori ja Suomen Kotiseutuliiton puheenjohta ja on sanonut: "Jokaiselle,. joka tajuaa ympäristönsä todellisuuden ja pää,see sopusointuun sen kanssa, t ulee kyky v.apautua hetkellisyydestä ja omaksu11 pitempi a,ik11m1tta, johon sisä ltyvät menneisyys, nytyisyys ja tu levaisuus." Tåssä kirjassa kuvataa n jämsäläisen Hassin suvun varhaisvaiheita ja kohtaloita kytkettyinä Suomen historiaa n. Kuolinvuoteel laan isä ni Emi l Ha ssi antoi vuonna, 1935 vanhemm11lle velje lleni Arvo ll'e kaksi tehtävää: a) kirjoittaa kyl än historia ja b) huolehtia koko ikänsä taloa pa lvelleen luottotyömiehen Otto Ka ifas Aa ltosen vanhuudesta. Sukupe rinteitä kunnioitt11va Arvo suoritti molemmat tehtävät . Kyl ähistori11n keruuta jatkoivat hänen poika nsa Eero Ha.ssi, tyttärensä Marja Naar11järvi ja tyttärentyttärensä Henna Ojala. Osaksi hei dän ansiotaan on Kimmo Jokisen toimittama Hassin kyläkirJa, joka ilmestyi vuonna 2011 . Kahta wotta myöhemmin 2013 Puukkoisten kyläyhdistys kustan.si professo ri likka Savijårven kirjolttaman kirjan 'Puukkoinen, kYlå Isojärven koskireitillä'. li kka Savijärven s uk!ulaisen Eero Hassin haaveena 0111 klrja, jossa näiden kahden naa purikylän ja Suome n historiaa o li si, seurattu rinnakkain. Ki rja jäi kuitenki n toteutumatta, ja, sen vuoksi olen ta llentanut tähä,n 'kirjaa n joitakin veljeni Arvon ja veljenpoikani Eeron tekstej ·. Tekstin tärkeimmät lähteet ovat: KJ )alkanen, 'Pohjois-Hämeen eräma iden asutus' 1892, Eino Jutikkala, 'Sääksmäen pitäjän histo~ia' 1934 ja 'Suomen ta lonpoika kautt·a aikojen' 1946; Suur-Jämsän historia 1 osa 1947; Våinö Voionmaa, 'Hämäläinen_erä kausi' 1948; Seppo Suvanto, 'Satakunnan histo ria 11 1 1973' ja netissä julkaistu 'Satakunnan henkilötiedosto 1303-1S71', likka Savijä rvi, 'Puukkoiste n kylä kirja' 2013; Tommy Koukka, 'Koukan s uku' 1994 ja CD-levy 'Sukupuuni' sekä nettisivut, jotka kertov11t Sääksmäen historiasta, i avast -suvusta ja La histen kartanosta sekä SAY Suomen asutuksen yleisluettelo (Arkisto la itos www.narc.fi). Lukijall'e iRitvalta Setäni Antti Hassi (28.12.1931- 23.1.2019 ) oli monen vuoden ajan koonnut useista lä hteistä tietoja Ha ssinkylän ja Hassin talon va rhaisesta historiasta ja kirjoittanut niiden !Perustee lla tä.tä kirjaa. Kun rupes i näyttämään ilmeiseltä, että työ jää Antilta kesk!e n, sa in tehtäväkse ni saattaa se n valm iiksi. Kirjan tärk!ein ja ajallisesti yhtenäisin osa Mariia Yij älää n asti on Antin jäljiltä . Siinä kuljetaa n pitkä matka Jämsän aslJ'ttamisen ajoista 1700-luvun lopulle. Sitten seuraa ko koelma Antin kirjoituksia ja tarinoita Ha ssinkylästä ja Hassi n talosta . fotkut tämän kirja jutuista, on julkaistu muissakin yhteyksissä. Antin jälkeen on vuorossa serkkuni Eero Hassi, joka on kirjannut ylös kertomuksia Norolast:a . Anttihan oli armoitettu tari nankertoja ja samaa täytyy sanoa Eerosta. Minun tehtäväkseni jäi liittää nämä lo1Ppuosan jutut ja kuvat Antin laati maa n kJrja luonnokseen hänen kanssaa.n k.\iymieni kes kustelujen !Perusteella . Kirjan Antti oli tehty IFOLOR formaattiin, ku ten aikaisemmatkin s ukukirjat. Säilytin formaatin, vaikka mietin muitakin vaihtoehtoja. Kirjan lopussa on kattava luettelo Hassin talon isännistä. Sen avull a on he lpompi pysyä mukana Antin vauhdissa ja Hassi n talon histori.a,n käänte issä. Tapasin Antin viimeisen kerran tammikuun puolivälissä 2019. Aivan kaik'kea en enää voinut häne ltä t arkistaa. Pahoittelen, jos siitä on aiheutunut virheitä. Tekstit ovat Antin kirjoittamia ja kuvat hä nen valitsemiaan. Olen lisä.nnyt vain 1Pa ri selventävää otsi kkoa ja muutaman kuva n, jotka Antti va rmaan olisi hyväksynyt. Inkoossa huhtikuussa 2020 Ritva Kytö 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=