Rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Emil Has­sin jäl­ke­läi­set yllä­pi­tä­vät EU tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen 2016/679 tar­koit­ta­maa henkilörekisteriä.

 1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä
  Emil Has­sin jälkeläiset

 2. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jä
  Rit­va Kytö
  hassinsuku@gmail.com

 3. Rekis­te­rin tar­koi­tus
  Rekis­te­rin tar­koi­tuk­se­na on edis­tää Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten sekä hei­dän puo­li­soi­den­sa kans­sa­käy­mis­tä kerää­mäl­lä ja yllä­pi­tä­mäl­lä hei­dän yhteys­tie­to­jaan ja sukulaisuustietojaan.

 4. Oikeus­pe­rus­te
  Rekis­te­rin tie­to­jen kerää­mi­nen ja yllä­pi­to perus­tuu rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­seen. Kir­jau­tues­saan www.hassinsuku.fi-sivuston sala­sa­nal­la suo­jat­tuun osaan rekis­te­röi­ty hen­ki­lö hyväk­syy täs­sä rekis­te­ri­se­los­tees­sa esi­te­tyn tie­to­jen kerää­mi­sen, tai kiel­tää tie­to­jen­sa kerää­mi­sen ilmoit­ta­mal­la asias­ta hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jäl­le, jol­loin hänen tie­ton­sa pois­te­taan rekisteristä.

 5. Rekis­te­riin kerät­tä­vät tie­dot
  Rekis­te­röi­dyis­tä voi­daan kerä­tä seu­raa­via tietoja:
  • nimi
  • osoi­te
  • puhe­lin­nu­me­ro
  • säh­kö­pos­tio­soi­te
  • syn­ty­mä­vuo­si
  • suku­lai­suus­suh­teet

Lisäk­si koti­si­vun sala­sa­nal­la suo­ja­tus­sa osas­sa ole­viin valo­ku­viin voi­daan liit­tää hen­ki­lön nimi, jol­loin rekis­te­röi­ty voi­daan tun­nis­taa kuvasta.

 • Rekis­te­röi­dyn oikeu­det
  Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus saa­da tie­tää mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja rekis­te­ris­sä on, sekä vaa­tia, että hän­tä kos­ke­vat epä­tar­kat tai vir­heel­li­set tie­dot vii­py­mät­tä oikais­taan. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa tie­to­jen kerää­mi­seen anta­man­sa suos­tu­mus, jol­loin rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä on vel­vol­li­suus vii­py­mät­tä pois­taa rekis­te­röi­dys­tä kerä­tyt tiedot.

 • Tie­to­jen luo­vu­tus
  Rekis­te­rin tie­to­ja luo­vu­te­taan vain rekis­te­röi­dyil­le henkilöille.