HASSI — KYLÄ, TALO JA SUKU

Päi­jän­teen alue kuu­lui aikoi­naan Hol­lo­lan kirk­ko­pi­tä­jään. Sii­tä 1400-luvul­la ero­tet­tu Jäm­sä oli kes­kia­jal­la Hämeen poh­joi­sin hal­lin­to­pi­tä­jä, johon kuu­lui koko Päi­jän­teen län­si­puo­li Pälä­mä­jär­ven vesis­tös­tä nykyi­seen Jyväs­ky­lään asti. Tuon sil­loi­sen Suur-Jäm­sän ete­lä­osis­ta on v. 1539 teh­tyyn Kus­taa Vaa­san maa­kir­jaan mer­kit­ty kak­si kau­ka­na toi­sis­taan sijait­se­vaa kylää, ‘Alho­jär­vi’ ja ‘Has­si eli Arva­ja’. Jäl­kim­mäi­ses­sä kyläs­sä oli vain yksi yksi­näis­ta­lo, jon­ka isän­tä­nä oli ‘Ola­vi Han­nun­poi­ka Arva­ja’. Nimi ‘Has­si’ lii­te­tään hänen jäl­ke­läi­siin­sä vas­ta myö­hem­min. Maa­kir­jo­ja seu­raa­mal­la voi näh­dä, miten Has­sin että Arva­jan kylät ovat syn­ty­neet täs­tä talos­ta, jon­ka tie­de­tään olleen samal­la suvul­la puo­len vuo­si­tu­han­nen ajan.

Has­sin ylä­kos­ken ran­ta­pel­los­ta löy­ty­nyt kivi­kir­ves ker­too, että näis­sä erä­mais­sa on lii­kut­tu, ehkä asut­tu­kin, jo esi­his­to­rial­li­se­na aika­na. Seu­dun vaki­nai­nen asu­tus alkoi lisään­tyä vas­ta, kun Ruot­sin kunin­gas lupa­si, että kruu­nun erä­mai­hin muut­ta­va saa mer­ki­tä itsel­leen niin suu­ren maa-alan kuin mies päi­väs­sä tai kah­des­sa “käy” eli hiih­tää. Ehkä­pä joku Hol­lo­lan tai Asik­ka­lan suun­nal­ta tul­lut val­ta­si sukun­sa van­hois­ta met­säs­tys­mais­ta itsel­leen talon niin, että hiih­ti ensin Pälä­män ran­nas­ta poh­joi­seen vie­vää kär­ry­tie­tä Syr­jä­vuo­ren taak­se Sika­mäen alle ja sii­tä sit­ten koh­ti itää Päi­jän­teen ran­taan. Muut rajat oli­vat­kin sit­ten itses­tään sel­viä vesis­tön rantoja.

Has­si oli yhtä yksi­näis­ta­loa hyvin kau­an, kun­nes sii­tä ero­tet­tiin perin­tö­ta­loik­si ensin Haku­li 1762, Noro­la 1774, Tork­ke­li 1766 ja Lato­nen 1844. Vuon­na 1792 käy­dys­sä Iso-jaos­sa kyläs­sä oli vaki­nai­ses­ti vil­jel­tyä pel­toa 25 tyn­ny­ri­na­laa, niit­tyä 77, met­sää 2725 ja vet­tä 163 tyn­ny­ri­na­laa eli yhteen­sä 2990 ta. (1 ta = n. 0,5 ha) Vaik­ka talo­ja oli vain nel­jä ja pel­toa vähän, kyläs­sä oli kui­ten­kin mon­ta torp­paa ja yllät­tä­vän pal­jon kas­ki­vil­je­lyl­lä, met­säs­tyk­sel­lä ja kalas­tuk­sel­la elä­viä asukkaita.

Vaik­ka Has­si oli kau­ka­na Jäm­sän kes­kus­tan joki­var­ren kylis­tä, se ei elä­nyt eris­tet­ty­nä, sil­lä vesi­tie ja kylän läpi kul­ke­va maan­tie toi­vat sin­ne ihmi­siä, uuti­sia ja virik­kei­tä. Kylän väki muo­dos­ti erään­lai­sen suur­per­heen, jon­ka vau­rau­des­ta ja hen­gen­vil­je­lys­tä ker­too se, että Huus­kon poi­ka Juon­nas ja Has­sin isän­tä Kal­le osti­vat Jäm­sän ensim­mäi­set yksi­tyi­set raa­ma­tut v. 1764. Talon kir­ja­hyl­lys­sä oli mui­ta­kin har­vi­nai­sia aar­tei­ta. Isän­tä Abel II haki hevo­sel­la Hel­sin­gis­tä har­mo­nin ja opet­te­li 40-vuo­ti­aa­na soit­ta­maan sitä. Ja oppi niin hyvin, että osa­si tai­don neli­ää­ni­ses­ti. Har­ras­tus­ten­sa ja sijain­tin­sa vuok­si talo oli­kin Emil Has­sin kuo­le­maan saak­ka pap­pien ja puhu­jien tun­net­tu maja-paikka.

Suku­ni­mi­tut­ki­jat väit­tä­vät ‘Has­si’ nimen ole­van sak­sa­lais­ta alku­pe­rää ja levin­neen han­sa­kaup­piai­den Vii­pu­ris­ta. Uskot­ta­vam­pi seli­tys lie­nee, että sanal­la ‘has­si’ on ollut mui­nais­suo­mes­sa jokin nyky­kie­les­tä kadon­nut mer­ki­tys. Sen nimi­siä paik­ko­ja ja talo­ja on nimit­täin ollut ympä­ri Suo­mea hyvien kala­ve­sien ran­noil­la mm. Hai­luo­don, Kemi­joen, Län­gel­mä­ve­den, Vuok­sen ja Päi­jän­teen ran­noil­la aina­kin kol­mes­sa pai­kas­sa. Kun suku­ni­mi tuli usein pai­kan­ni­men mukaan, voi olet­taa sanan ‘has­si’ tar­koit­ta­neen mui­nai­ses­sa pyyn­ti­kult­tuu­ris­sa jota­kin kalas­tuk­seen liit­ty­vää. Vähi­tel­len pai­kan­ni­mi muut­tui talon, kylän ja suvun nimek­si. Näin erä­mies­ten kala­kas­sas­sa asu­vis­ta tuli Kass­aloi­ta ja has­sis­sa asu­vis­ta Hasseja.