Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten kotisivu

Ter­ve­tu­loa Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten kotisivulle!

Täl­le sivul­le toi­vo­taan suvun jäse­niä kiin­nos­ta­vaa aineis­toa. Sivun laa­ti­joi­den käy­tös­sä on ollut eni­ten Ant­ti Has­sin tal­len­ta­maa mate­ri­aa­lia, joka muo­dos­taa huo­mat­ta­van osan sisäl­lös­tä. Yllä­pi­tä­jä toi­voo saa­va­na jul­kais­ta­vaa aines­toa ja palau­tet­ta sukulaista.

Van­hem­pi suku­pol­vi on kuul­lut tari­nat moneen ker­taan, toi­vot­ta­vas­ti ne saa­te­taan tätä kaut­ta eteen­päin uusil­le sukupolville. 

Suu­ri osa sisäl­lös­tä on tar­koi­tet­tu vain Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten käyt­töön ja on suo­jat­tu salasanalla.

Ajan­koh­tais­taMia Lorenz

Rit­va lisän­nyt 29.5.2024


Mar­jat­ta Ziegler 2020

Rit­va lisän­nyt 31.1.2024


Kal­le Lorenz

Kal­le opis­ke­lee kalastuksenohjaajaksi

Rit­va lisän­nyt 22.1.2024

Alli nuo­re­na naisena

Eeva muis­te­lee äiti­ään Alli Reinilää

Jäsen­si­vul­ta löy­tyy jut­tu otsi­kol­la
Kun Rau­ta­ruuk­ki tuli äitim­me elämään:

lisät­ty 13.11.2023


Osmo Has­si viet­tää 95 vuo­tis­päi­vään­sä kesä­kuus­sa 2016

Yhtä ja toista 

Suku­lai­set ovat lähet­tä­neet muu­ta­man jutun jul­kais­ta­vak­si koti­si­vul­la.
Van­ha Jäm­sä leh­ti on jul­kais­sut elo­kuus­sa 1929 onnit­te­lu­kir­joi­tuk­sen Emil Has­sin 50-vuo­tis­päi­vän kun­niak­si. Täs­tä pää­set luke­maan leh­den.

Satu muis­te­lee isään­sä Osmoa ohei­sel­la kuvalla.

Pau­lan lähet­tä­mä van­ha kuva Has­sin talon hei­nä­pel­lol­ta löy­tyy gal­le­rias­ta (1900–1935)

lisät­ty 4.11.2023


Rei­ni­län väy­län muis­to­laat­ta ja juh­la­vä­keä Raahessa.

Poo­ki flak­kaa Raahessa. 

Raa­hes­sa vie­tet­tiin Meri­päi­viä 15.–16.7.2022. Siel­lä pal­jas­tet­tiin Rei­ni­län väy­län muis­to­laat­ta ja muis­tel­tiin Rau­ta­ruu­kin tuloa Raa­heen ja Yrjö Rei­ni­län osuut­ta sii­hen.
Käy jäse­nil­le sivul­la katsomassa.

lisät­ty 6.2.2023