Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten kotisivu

Ter­ve­tu­loa Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten uudel­le kotisivulle!

Jäm­sän Has­sin­ky­läl­tä
Suku­tie­toa, suku­ta­ri­noi­ta ja suku-uutisia

Täl­le sivul­le toi­vo­taan suvun jäse­niä kiin­nos­ta­vaa aineis­toa. Sivun laa­ti­joi­den käy­tös­sä on ollut eni­ten Ant­ti Has­sin tal­len­ta­maa mate­ri­aa­lia, joka muo­dos­taa huo­mat­ta­van osan sisäl­lös­tä. Yllä­pi­tä­jä toi­voo saa­va­na jul­kais­ta­vaa aines­toa ja palau­tet­ta sukulaista.

Van­hem­pi suku­pol­vi on kuul­lut tari­nat moneen ker­taan, toi­vot­ta­vas­ti ne saa­te­taan tätä kaut­ta eteen­päin uusil­le sukupolville. 

Suu­ri osa sisäl­lös­tä on tar­koi­tet­tu vain Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten käyt­töön ja on suo­jat­tu salasanalla.

Ajan­koh­tais­ta


Osmo Has­si viet­tää 95 vuo­tis­päi­vään­sä kesä­kuus­sa 2016

Yhtä ja toista 

Suku­lai­set ovat lähet­tä­neet muu­ta­man jutun jul­kais­ta­vak­si koti­si­vul­la.
Van­ha Jäm­sä leh­ti on jul­kais­sut elo­kuus­sa 1929 onnit­te­lu­kir­joi­tuk­sen Emil Has­sin 50-vuo­tis­päi­vän kun­niak­si. Täs­tä pää­set luke­maan leh­den.

Satu muis­te­lee isään­sä Osmoa ohei­sel­la kuvalla.

Pau­lan lähet­tä­mä van­ha kuva Has­sin talon hei­nä­pel­lol­ta löy­tyy gal­le­rias­ta (1900–1935)

lisät­ty 4.11.2023

Rei­ni­län väy­län muis­to­laat­ta ja juh­la­vä­keä Raahessa.

Poo­ki flak­kaa Raahessa. 

Raa­hes­sa vie­tet­tiin Meri­päi­viä 15.–16.7.2022. Siel­lä pal­jas­tet­tiin Rei­ni­län väy­län muis­to­laat­ta ja muis­tel­tiin Rau­ta­ruu­kin tuloa Raa­heen ja Yrjö Rei­ni­län osuut­ta sii­hen.
Käy jäse­nil­le sivul­la katsomassa.

lisät­ty 6.2.2023


Yrjö Has­sin syn­ty­mäs­tä 100 vuotta

Vuo­den pimeim­pä­nä aika­na on hyvä muis­tel­la men­neen kesän tapah­tu­mia.

Elo­kuun kol­man­te­na päi­vä­nä tuli kulu­neek­si sata vuot­ta Yrjö Johan­nes Has­sin syn­ty­mäs­tä. Jäl­ki­kas­vu per­hei­neen kokoon­tui juh­li­maan 40 hen­gen voi­min. Per­heen muis­tel­mia Yrjös­tä pää­set luke­maan jäsenille-sivulta.

lisät­ty 17.11.2022