Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten kotisivu

Ter­ve­tu­loa Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten uudel­le kotisivulle!

Jäm­sän Has­sin­ky­läl­tä
Suku­tie­toa, suku­ta­ri­noi­ta ja suku-uutisia

Täl­le sivul­le toi­vo­taan suvun jäse­niä kiin­nos­ta­vaa aineis­toa. Sivun laa­ti­joi­den käy­tös­sä on ollut eni­ten Ant­ti Has­sin tal­len­ta­maa mate­ri­aa­lia, joka muo­dos­taa huo­mat­ta­van osan sisäl­lös­tä. Yllä­pi­tä­jä toi­voo saa­va­na jul­kais­ta­vaa aines­toa ja palau­tet­ta sukulaista.

Van­hem­pi suku­pol­vi on kuul­lut tari­nat moneen ker­taan, toi­vot­ta­vas­ti ne saa­te­taan tätä kaut­ta eteen­päin uusil­le sukupolville. 

Suu­ri osa sisäl­lös­tä on tar­koi­tet­tu vain Emil Has­sin jäl­ke­läis­ten käyt­töön ja on suo­jat­tu salasanalla.

Ajan­koh­tais­ta


Yrjö Has­sin syn­ty­mäs­tä 100 vuotta

Vuo­den pimeim­pä­nä aika­na on hyvä muis­tel­la men­neen kesän tapah­tu­mia.

Elo­kuun kol­man­te­na päi­vä­nä tuli kulu­neek­si sata vuot­ta Yrjö Johan­nes Has­sin syn­ty­mäs­tä. Jäl­ki­kas­vu per­hei­neen kokoon­tui juh­li­maan 40 hen­gen voi­min. Per­heen muis­tel­mia Yrjös­tä pää­set luke­maan jäsenille-sivulta.

lisät­ty 17.11.2022


Tal­ven sel­kä on tait­tu­nut ja kevät on koh­ta täällä.

Vap­pu­kaan ei ole kau­ka­na. Jäsen­si­vul­la Heli Rei­ni­lä muis­te­lee vap­pua lap­suu­ten­sa per­hees­sä Raahessa.

lisät­ty 25.1.2022


Hil­ja Marian koti­ti­lan, Riis­pyyn Norrgår­din ja isän­sä sahay­ri­tyk­sen tari­nan pää­set nyt luke­maan Jäse­nil­le sivulta.

lisät­ty 8.12.2021