Tee­ma­na: Ant­ti Has­sin kir­jan Jäm­sän Has­sin­ky­län his­to­ri­aa julkistaminen

Kokoon­nuim­me 21.8.2021 Inkoos­sa Rit­va ja Mark­ku Kydön luo­na. Tapaa­mi­nen jou­dut­tiin siir­tä­mään vuo­del­ta 2020 Covid-19 viruk­sen aiheut­ta­man maa­il­man­laa­jui­sen koro­na­pan­de­mian takia. Kesäl­lä 2021 roko­tuk­set oli­vat edis­ty­neet hyvin, mut­ta vie­lä­kin oli voi­mas­sa kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ja ‑suo­si­tuk­sia. Sik­si tapa­sim­me ulko­na. Koro­na­ti­lan­ne myös kar­si jon­kin ver­ran osallistujia.

Simo Has­si oli laa­ti­nut suku­puun Jäm­sän Has­sin suvus­ta. Sii­nä on muka­na esi-isiä 1400 luvul­ta alkaen ja kaik­ki tie­dos­sa olleet Emil Has­sin jälkeläiset.

Kir­jan Jäm­sän Has­sin­ky­län his­to­ri­aa perus­teel­la Rit­va oli laa­ti­nut kuusi sei­nä­ju­lis­tet­ta, joi­hin tii­vis­tet­ty Has­sin talon ja kylän his­to­ri­aa erä­kau­des­ta 1800-luvul­le. Edel­li­sen suku­ta­paa­mi­sen jäl­keen pois­nuk­ku­nei­ta muis­tel­tiin in memo­riam julisteessa.

Muka­na Inkoos­sa oli 50 suvun jäsen­tä nel­jäs­tä suku­pol­ves­ta. Ant­ti Has­sin les­ki Tet­ta oli ainoa Emi­lin las­ten suku­pol­ven edus­ta­ja. Nel­jät­tä suku­pol­vea, Emi­lin las­ten­las­ten­las­ten­lap­sia, oli läs­nä 16.

Kii­tok­sia kai­kil­le osallistujille! 

Suku­puum­me 2021

Sei­nä­ju­lis­teet suku­ta­paa­mi­sesta 2021

Lau­ri Has­sin otta­mia valo­ku­via pää­set kat­so­maan Jäse­nil­le sivulta